Intencje Światowej Sieci Modlitwy na rok 2025

 Intencje Światowej Sieci Modlitwy na rok 2025  POL-003
21 marca 2024

Styczeń

O prawo do kształcenia

Módlmy się, aby zawsze było poszanowane prawo migrantów, uchodźców i osób dotkniętych wojną do kształ-cenia się, koniecznego, żeby tworzyć lepszy świat.

Luty

O powołania do kapłaństwa
i życia zakonnego

Módlmy się, aby wspólnota kościelna była otwarta na pragnienia i wątpliwości mło-dych ludzi, którzy czują powołanie do służenia misji Chrystusa w życiu kapłańskim i zakonnym.

Marzec

Za rodziny przeżywające kryzys

Módlmy się, aby rodziny podzielone znalazły w przebaczeniu uzdrowienie ze swoich zranień i odkryły na nowo, także w swoich różnicach, wzajemne bogactwo.

Kwiecień

Za korzystanie z nowych technologii

Módlmy się, żeby korzystanie z nowych technologii nie zastępowało relacji międzyludzkich, odbywało się z poszanowaniem osób i pomagało mierzyć się z kryzysami naszych czasów.

Maj

O właściwe warunki pracy

Módlmy się, żeby każdy człowiek realizował się przez pracę, żeby rodziny mogły żyć z godnością, a społe-czeństwo stawało się bardziej ludzkie.

Czerwiec

Aby wzrastało nasze współczucie dla świata

Módlmy się, żeby każdy z nas znajdował pociechę w osobistej relacji z Jezusem i uczył się od Jego serca współczucia dla świata.

Lipiec

O wdrażanie do rozeznania

Módlmy się, abyśmy się uczyli coraz lepiej rozeznawać, abyśmy umieli wybierać drogi życia i odrzucać to wszystko, co nas oddala od Chrystusa i od Ewangelii.

Sierpień

O wspólne współistnienie

Módlmy się, aby społe-czeństwa, w których wspó-łżycie wydaje się trudniejsze, nie ulegały pokusie konfliktów na tle etnicznym, politycznym, religijnym czy ideologicznym.

Wrzesień

Za naszą relację ze światem stworzonym

Módlmy się, abyśmy inspirując się św. Franciszkiem, potrafili doświadczać naszej współzależności ze wszystkimi stworzeniami, miłowanymi przez Boga i godnymi miłości oraz szacunku.

Październik

Za współpracę między różnymi tradycjami religijnymi

Módlmy się, abyśmy jako wierzący z różnych tradycji religijnych pracowali razem na rzecz obrony i szerzenia pokoju, sprawiedliwości i ludzkiego braterstwa.

Listopad

O zapobieganie samobójstwom

Módlmy się, aby osoby odczuwające pokusę samobójstwa znalazły w swojej wspólnocie potrzebne wsparcie, opiekę i miłość i otworzyły się na piękno życia.

Grudzień

Za chrześcijan w sytuacjach konfliktów

Módlmy się, aby chrześcijanie, którzy żyją w sytuacjach wojny lub konfliktów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, stali się ziarnami pokoju, pojednania i nadziei.

Watykan, 31 grudnia 2023 r.

Franciszek