List do biskupa diecezji Hiroszimy w związku ze szczytem g 7

Zbrodnia przeciwko człowiekowi i wszelkiej szansie na przyszłość

 Zbrodnia przeciwko człowiekowi i wszelkiej szansie na przyszłość  POL-006
22 czerwca 2023

Do Jego Ekscelencji Czcigodnego Alexisa Mitsuru Shirahamy, Biskupa Hiroszimy

W chwili, gdy w Hiroszimie odbywa się szczyt g 7 w celu omówienia pilnych kwestii, przed którymi stoi dziś społeczność światowa, pragnę zapewnić Jego Ekscelencję o mojej duchowej bliskości i mojej modlitwie, aby to spotkanie na szczycie było owocne. Wybór Hiroszimy na miejsce spotkania jest szczególnie wymowny w świetle ciągłego zagrożenia użyciem broni jądrowej. Pamiętam, jak wielkie wrażenie wywarła na mnie poruszająca wizyta przy Pomniku Pokoju podczas mojej podróży do Japonii w 2019 r. Gdy tam stałem, modląc się w ciszy i myśląc o niewinnych ofiarach ataku nuklearnego, który miał miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej, postanowiłem potwierdzić głębokie przekonanie Stolicy Apostolskiej o tym, że «wykorzystanie energii atomowej do celów wojennych jest dziś bardziej niż kiedykolwiek zbrodnią nie tylko przeciwko człowiekowi i jego godności, ale także przeciwko wszelkiej szansie na przyszłość w naszym wspólnym domu» (przemówienie przy Pomniku Pokoju w Hiroszimie, 24 listopada 2019 r.).

To właśnie na tę przyszłość mężczyźni i kobiety pełniący odpowiedzialne funkcje patrzą teraz z niepokojem, szczególnie w obliczu doświadczenia globalnej pandemii i utrzymujących się konfliktów zbrojnych w różnych regionach, w tym wyniszczającej wojny, toczącej się na ziemi ukraińskiej. Wydarzenia ostatnich lat jasno pokazały, że tylko razem, w braterstwie i solidarności, nasza rodzina ludzka może starać się leczyć rany oraz budować sprawiedliwy i pokojowy świat.

Rzeczywiście jest coraz bardziej oczywiste, że w wielobiegunowym świecie xxi w. dążenie do pokoju jest ściśle związane z potrzebą bezpieczeństwa i refleksją nad najskuteczniejszymi środkami jego zagwarantowania. W tej refleksji bez wątpienia należy wziąć pod uwagę fakt, że globalne bezpieczeństwo musi być integralne, musi uwzględniać takie kwestie, jak dostęp do żywności i wody, poszanowanie środowiska, opieka zdrowotna, źródła energii i sprawiedliwy podział dóbr tego świata. Integralna koncepcja bezpieczeństwa może służyć wzmocnieniu multilateralizmu i współpracy międzynarodowej między podmiotami rządowymi i pozarządowymi, na podstawie głębokiego wzajemnego powiązania tych kwestii, co sprawia, że konieczne jest wspólne odpowiedzialne podejście do współpracy wielostronnej.

Hiroszima jako «symbol pamięci» dobitnie ukazuje, że broń jądrowa nie jest odpowiednia, by skutecznie odpowiedzieć na dzisiejsze poważne zagrożenia pokoju ani by zapewnić bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Wystarczy wziąć pod uwagę katastrofalne skutki humanitarne i środowiskowe, które byłyby wynikiem użycia broni jądrowej, a także marnotrawstwo i niewłaściwe wykorzystanie zasobów ludzkich i gospodarczych, związane z jej produkcją. Nie powinniśmy również lekceważyć skutków utrzymującej się atmosfery strachu i podejrzliwości, wywoływanej przez samo posiadanie tej broni, co zagraża rozwojowi klimatu wzajemnego zaufania i dialogu. W tym kontekście broń nuklearna oraz inne rodzaje broni masowego rażenia stanowią mnożnik ryzyka, który daje jedynie iluzję pokoju.

Zapewniając o mojej modlitwie za Jego Ekscelencję i za tych, którzy zostali powierzeni jego pasterskiej trosce, przyłączam się do modlitwy o to, aby szczyt g 7 w Hiroszimie wykazał dalekowzroczną wizję, kładąc podwaliny pod trwały pokój oraz długoterminowe stabilne i zrównoważone bezpieczeństwo. Z wdzięcznością za zaangażowanie Jego Ekscelencji w służbie sprawiedliwości i pokoju z serca przesyłam moje błogosławieństwo.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 19 maja 2023 r.

Franciszek