Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Współodpowiedzialność świeckich za istnienie i działanie Kościoła

· Papież do Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej ·

Współodpowiedzialność wymaga zmiany mentalności, zwłaszcza odnośnie do roli świeckich w Kościele. Pisze o tym Papież w przesłaniu skierowanym do uczestników Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, które odbywa się w Jassach w Rumunii. Benedykt XVI zwraca uwagę na to, że potrzebny jest „mocny, dojrzały i zaangażowany laikat, zdolny wnosić właściwy sobie wkład w misję Kościoła, w poszanowaniu funkcji i zadań, jakie każdy pełni w życiu Kościoła, i zawsze w serdecznej jedności z biskupami”. Oznacza to, że świeccy, aby służyć Kościołowi, winni kierować się „celem apostolskim w jego globalnym wymiarze”, dbając o „owocną równowagę między Kościołem powszechnym i Kościołem lokalnym”, w duchu „głębokiej jedności z Następcą Piotra” i w stylu, który Benedykt XVI określa jako „czynną współodpowiedzialność” ze swoimi pasterzami. Świeccy odgrywają rolę o fundamentalnym znaczeniu, zwłaszcza „w tej fazie historii” –  pisze Papież – którą należy odczytywać w „świetle nauki społecznej Kościoła”, również dlatego, „aby w coraz większym stopniu stawać się laboratorium globalizacji solidarności i miłości, aby wzrastać z całym Kościołem, poczuwając się do współodpowiedzialności za to, by dać ludzkości nadzieję na przyszłość, mając odwagę wyrażać wymagające propozycje”. Papież, przypominając „długą i owocną historię” Akcji Katolickiej, zapisaną przez „odważnych świadków Chrystusa”, wzywa na koniec do odnowienia zobowiązania, by „iść drogą świętości, prowadząc intensywne życie modlitewne, wspomagając i szanując osobiste drogi wiary”.

Do Czcigodnego Brata abpa Domenica Sigaliniego, Asystenta Generalnego Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej

Z okazji VI Zgromadzenia Zwyczajnego tego Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej pragnę skierować serdeczne pozdrowienie do Ekscelencji i do wszystkich uczestników tego znaczącego spotkania, w sposób szczególny do koordynatora sekretariatu, Emilia Inzaurragi, do krajowych przewodniczących i do asystentów duchowych. Pozdrawiam też biskupa Jassów Petru Ghergela i jego diecezję, goszczących to wydarzenie kościelne, podczas którego będziecie rozważać zagadnienie «współodpowiedzialności kościelnej i społecznej». Jest to temat bardzo istotny dla laikatu oraz aktualny w kontekście zbliżającego się Roku Wiary oraz Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego  nowej ewangelizacji.

Współodpowiedzialność wymaga zmiany mentalności, zwłaszcza odnośnie do roli świeckich w Kościele; należy ich uważać nie za «współpracowników» duchowieństwa, ale za osoby rzeczywiście «współodpowiedzialne» za życie i za działalność Kościoła. Ważne jest zatem, aby umacniał się laikat dojrzały i zaangażowany, potrafiący wnosić swój konkretny wkład w misję kościelną, w poszanowaniu posług i zadań  każdego w życiu Kościoła i zawsze w serdecznej jedności z biskupami.

W związku z tym Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium , mówiąc o charakterze stosunków między świeckimi i pasterzami,   posługuje się przymiotnikiem «zażyły»: «Po tym zażyłym obcowaniu ze sobą świeckich i pasterzy należy się spodziewać rozlicznych dóbr dla Kościoła: dzięki temu bowiem w świeckich umacnia się poczucie własnej odpowiedzialności, wzmaga się zapał, i siły ludzi świeckich łatwiej łączą się z pracą pasterzy. Ci zaś, wsparci doświadczeniem świeckich, mogą zdobyć celniejszy i odpowiedniejszy osąd zarówno w sprawach duchowych, jak i doczesnych, tak aby cały Kościół, umocniony przez wszystkich swoich członków, skuteczniej pełnił swe posłannictwo dla życia świata» (n. 37).

Drodzy przyjaciele, ważne jest, by coraz bardziej żyć takim  duchem głębokiej wspólnoty w Kościele, jaki  cechował początki wspólnoty chrześcijańskiej, co poświadcza księga Dziejów Apostolskich: «Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli»  (4, 32). Uważajcie za  swój obowiązek  działanie na rzecz misji Kościoła: poprzez modlitwę, naukę, aktywny udział w życiu kościelnym, oraz  uważnie i w sposób pozytywny patrzcie na świat, nieustannie szukając znaków czasu. Niestrudzenie pracujcie — poprzez poważną i codzienną formację — nad doskonaleniem różnych aspektów waszego szczególnego powołania wiernych świeckich, wezwanych do dawania odważnego i wiarygodnego świadectwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego, aby Ewangelia była światłem, które napełnia nadzieją w sytuacjach problematycznych, trudnych, mrocznych, które współcześni ludzie często  napotykają na drodze życia.

Prowadzenie na spotkanie z Chrystusem, wraz z głoszeniem Jego orędzia zbawienia językiem i sposobami zrozumiałymi dla współczesności, którą cechują szybko zmieniające się społeczne i kulturowe procesy, stanowi wielkie wyzwanie nowej ewangelizacji. Zachęcam was, byście wielkodusznie dalej służyli Kościołowi, żyjąc w pełni swoim charyzmatem, którego podstawową cechą jest całkowite przyswajanie sobie apostolskiego celu Kościoła, z zachowaniem owocnej równowagi między Kościołem powszechnym i Kościołem lokalnym oraz w duchu wewnętrznej jedności z Następcą Piotra i efektywnej współodpowiedzialności z Pasterzami (por. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem , 20). W tej fazie historii, w świetle  społecznej nauki  Kościoła, pracujecie również nad tym, by  coraz bardziej być laboratorium «globalizacji solidarności i miłości», by wzrastać we współodpowiedzialności z całym Kościołem za to, by dać ludzkości przyszłość pełną nadziei i odważnie formułować  stawiające wysokie wymagania  propozycje.

Wasze stowarzyszenia Akcji Katolickiej mogą się poszczycić długą i bogatą historią, napisaną przez odważnych świadków Chrystusa i Ewangelii, z których kilku zostało uznanych przez Kościół za błogosławionych i świętych. Jako ich  następcy jesteście dziś powołani do odnowy swojego zaangażowania na drodze do świętości, którą macie iść pielęgnując intensywne  życie modlitwy, ułatwiając i szanując indywidualny rozwój wiary i wykorzystując  bogactwa każdego dzięki wsparciu kapłanów asystentów oraz odpowiedzialnych potrafiących wychowywać do współodpowiedzialności kościelnej i społecznej. Niech nasze życie będzie «przejrzyste», inspirowane przez Ewangelię i oświecane przez spotkanie z Chrystusem, kochanym i naśladowanym bez lęku. Przyjmujcie i podzielajcie duszpasterskie wybory diecezji i parafii, tworząc okazje do spotkania i szczerej współpracy z innymi odłamami wspólnoty kościelnej, budując relacje oparte na szacunku i jedności z kapłanami, aby wspólnota była żywa, służebna i misyjna. Podtrzymujcie  autentyczne więzi ze wszystkimi, poczynając od rodziny, i bądźcie gotowi uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym — na wszystkim poziomach — mając zawsze na celu dobro wspólne.

Razem z tymi krótkimi refleksjami, zapewniając o pamięci w modlitwie o was, waszych rodzinach i waszych stowarzyszeniach, z całego serca przesyłam wszystkim uczestnikom Zgromadzenia Błogosławieństwo Apostolskie, którym z radością obejmuję wszystkie osoby, z którymi zetkniecie się w codziennym apostolacie.

Castel Gandolfo, 10 sierpnia 2012 r.

BENEDICTUS PP XVI

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI