Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Tajemnica nie szuka rozgłosu

· Msza św. w kaplicy w Domu św. Marty ·

Tajemnica relacji między Bogiem a człowiekiem nie potrzebuje reklamy, ponieważ nie uczyniłaby jej bardziej wiarygodną. Wymaga raczej postawy milczenia. Do każdego z nas należy odkrywanie, właśnie w milczeniu, aspektów tajemnicy Boga w naszym życiu osobistym. Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem Papież Franciszek przedstawił głęboką refleksję na temat wartości milczenia. 

Zachęcał do tego, aby je pokochać i starać się je zachowywać tak jak Maryja, której świadectwo przywołał podczas Mszy św. celebrowanej dzisiaj rano, w piątek 20 grudnia, w kaplicy Domu św. Marty.

Rozważanie było oparte na czytanym w dzisiejszej liturgii fragmencie Ewangelii św. Łukasza (1, 26-38), poczynając od „owych słów, tak wiele nam mówiących”, skierowanych przez anioła do Matki Bożej: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem”, a które nawiązują także do fragmentu z Księgi Izajasza (7, 10-14), będącego pierwszym czytaniem Mszy św.

„Cień Boży – wyjaśnił Papież – zawsze strzeże tajemnicy w historii zbawienia”. „Obłok Boży towarzyszył ludowi na pustyni”. Cała historia zbawienia ukazuje, że „Pan zawsze troszczył się o tajemnicę. I zakrywał tajemnicę. Nie robił tajemnicy reklamy”. W istocie „tajemnica, która robi sobie reklamę, nie jest chrześcijańska, nie jest tajemnicą Boga. Jest tajemnicą udawaną”. Dzisiejszy fragment ewangeliczny właśnie to potwierdza, kontynuował Papież; gdy bowiem anioł zwiastuje Matce Bożej Syna, „tajemnica Jej macierzyństwa” pozostaje ukryta.

Ta prawda dotyczy także nas wszystkich. „Ten cień Boga w nas, w naszym życiu”, stwierdził Papież, pomaga nam „odkryć naszą tajemnicę: tajemnicę naszego spotkania z Panem, naszą tajemnicę drogi życia z Panem”. Rzeczywiście „każdy z nas – wyjaśnił Papież – wie, jak Pan działa tajemniczo w naszym sercu, w naszej duszy. I jaki jest obłok, jaka moc, jaki stal działania Ducha Świętego, by zakryć naszą tajemnicę. Ten obłok w nas, w naszym życiu, nazywa się milczeniem. Milczenie jest właśnie obłokiem, który zakrywa tajemnicę naszej relacji z Panem, naszej świętości i naszych grzechów”.

Jest to „tajemnica”, kontynuował, której „nie możemy wyjaśnić. Ale kiedy nie ma w naszym życiu milczenia, tajemnica gubi się, odchodzi”. Dlatego zatem tak ważne jest „zachowywanie tajemnicy w milczeniu: oto jest obłok, owa moc Boga dla nas, siła Ducha Świętego”.

Papież Franciszek powrócił jeszcze raz do świadectwa Matki Bożej, która do końca żyła „tym milczeniem”, przez całe swoje życie. „Myślę – powiedział Papież – o tym, ile razy przemilczała, ile razy nie powiedziała tego, co czuła, aby zachować tajemnicę relacji ze swoim Synem”. I przypomniał, że „Paweł VI w 1964 r. w Nazarecie mówił nam wszystkim, że musimy odnowić i wzmocnić, spotęgować milczenie”, właśnie dlatego, że „milczenie strzeże tajemnicy”. Papież zwrócił następnie uwagę na „milczenie Matki Bożej u stóp krzyża”, na to, co wtedy myślała, jak uczynił to również Jan Paweł II – przypomniał.

W rzeczywistości, sprecyzował, Ewangelia nie przytacza żadnych słów Matki Bożej: Maryja „zachowywała milczenie, ale ile rzeczy mówiła Panu w swoim sercu” w owym decydującym momencie historii. Prawdopodobnie Maryja wielokrotnie myślała o słowach anioła, które „czytaliśmy” w Ewangelii odnośnie do Jej Syna: „W tamtym dniu powiedziałeś mi, że będzie wielki! Powiedziałeś mi, że dasz Mu tron Dawida, Jego Ojca, i że będzie królował na zawsze! A teraz widzę Go tam”, na krzyżu. Maryja „milczeniem zakryła tajemnicę, której nie rozumiała. I dzięki milczeniu pozwoliła, aby tajemnica wzrastała i zakwitła”, przynosząc wszystkim wielką „nadzieję”.

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem” – te słowa anioła, skierowane do Maryi, powiedział jeszcze Papież, zapewniają nas, że „Pan zakrywa swoją tajemnicę”. Ponieważ „tajemnica naszej relacji z Bogiem, naszej drogi, naszego zbawienia nie może być rzucona w powietrze, reklamowana. Milczenie jej strzeże”. Papież Franciszek zakończył swoją homilię modlitwą, aby „Pan dał nam wszystkim łaskę umiłowania milczenia, poszukiwania go, by nasze serce strzegł obłok milczenia. W ten sposób tajemnica, która w nas wzrasta przyniesie wiele owoców”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI