Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Papież Franciszek odnawia kanoniczny proces małżeński

· ​Publikując dwa motu proprio «Mitis iudex Dominus Iesus» i «Mitis et misericors Iesus» ·

Nie tylko głęboką reformę, ale autentyczną przebudowę procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa wprowadza Papież Franciszek publikując dwa motu proprio «Mitis iudex Dominus Iesus» i «Mitis et misericors Iesus», których główne wskazania zostały przedstawione 8 września przed południem w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej.

Nowe przepisy – będące odpowiedzią na szerokie oczekiwania wyrażone podczas nadzwyczajnego Synodu poświęconego rodzinie i stanowiące owoc prac specjalnej komisji, utworzonej przez Papieża 27 sierpnia 2014 r. - mają na celu przyspieszenie i usprawnienie procedur dotyczących stwierdzenia nieważności, które leży w kompetencjach Papieża.

W szczególności zostaje zniesiona konieczność dwóch zgodnych orzeczeń i zostaje wprowadzony tzw. krótki proces - «processus brevior», a w centrum zostaje postawiona postać i rola biskupa diecezjalnego lub eparchy, w przypadku Kościołów wschodnich, jako sędziego w procesach. Nowe normy należy odczytywać w świetle ewolucji historycznej postępowania w sprawie orzeczenia nieważności. W 1741 r. Benedykt XIV wprowadził wymóg dwóch zgodnych wyroków, by powstrzymać nadużycia, których dopuszczali się biskupi i sądy zwłaszcza w Polsce, a Pius X, na początku XX w. ograniczył do maksimum odwoływanie się do Stolicy Apostolskiej, dowartościowując procesy prowadzone w poszczególnych diecezjach.

Wśród innych ważnych aspektów dwóch motu proprio – które reformują w odrębny sposób normy Codex iuris canonici i Codex canonum ecclesiarum orientalium – należy przypomnieć skład trybunałów, ograniczenie nadużyć w zakresie prawa do apelacji (która może zostać odrzucona, jeśli w wyraźny sposób jest ona próbą zyskania na czasie lub ma charakter instrumentalny), mocne i znaczące odwołanie do kolegialności biskupiej i zachęta do tego, by w miarę możliwości zapewnić darmowość procesu.

Celowi przyspieszenia procesów służy w nowych przepisach uproszczenie zwykłego postępowania i wprowadzenie «processus brevior», który pozwala jeszcze bardziej skrócić trwanie postępowania, pod warunkiem, że strony są zgodne, a nieważność jest potwierdzona bardzo jasnymi dowodami. W związku z tym podkreśla się, że troska o zbawienie dusz (salus animarum) pozostaje głównym celem instytucji i praw. Lecz z taką samą jasnością wyjaśnia się, że nie podlega dyskusji nierozerwalność małżeństwa, której zagwarantowanie umacnia centralna rola biskupa diecezjalnego, który w komunii z Papieżem jest gwarantem jedności w wierze i nauczaniu.

W nowych przepisach centralny charakter ma kwestia wiary jako zasadniczego elementu ważności małżeństwa, zgodnie z tym, co było głoszone podczas ostatnich pięćdziesięciu lat, od pontyfikatu Pawła VI do pontyfikatu Benedykta XVI.

Zawierzone opiece Maryi, te dwa motu proprio zostały podpisane w dniu Wniebowzięcia(lub Zaśnięcia) Najświętszej Maryi Panny, zostają ogłoszone w dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – są to święta obchodzone zarówno na Wschodzie, jak na Zachodzie – a wejdą w życie 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II i rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI