Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

O integralną ekologię

· Apel młodzieży ·

Poszukiwanie nowych sposobów, bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych, kierowania gospodarką i dążenie do rozwoju w celu umożliwienia wszystkim dostępu do pracy. Z apelem o to zwrócili się do rządzących, do organizacji międzynarodowych i do świata biznesu młodzi uczestnicy ŚDM w Krakowie. Ich grupa wyznaczyła sobie spotkanie w poniedziałek 25 lipca na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zapoczątkowali konferencję na temat „Ekologia integralna. Laudato si' – Młodzi twórcy świata”, która jest kolejną po zorganizowanej w 2013 r. przy okazji poprzedniego ŚDM w Rio de Janeiro, poświęconej ochronie świata stworzonego.

W spotkanie, zorganizowane z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Świeckich, Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II w Krakowie oraz komitetu organizacyjnego ŚDM 2016 r., włączyła się także watykańska dykasteria „Iustitia et Pax”, ministrowie środowiska włoski i polski oraz Fundacja księcia Alberta II z Monako. W końcowym dokumencie, opracowanym na zakończenie obrad – podczas których zostało odczytane przesłanie z życzeniami i słowami otuchy, które nadeszło od Papieża Franciszka – młodzież prosi polityków i zarządzających o uznanie „ludzkiego poczucia ekologii i wartości każdego stworzenia”, bowiem to jest początkiem „sprawiedliwości wśród pokoleń i zasadą wspólnego dobra”. Dokument ten jest adresowany także do rządów i przedsiębiorstw, aby zaprzestały „nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych”, a przeciwnie, postępowały „w sposób odpowiedzialny, by chronić wspólny dom, nie ulegając dyktaturze natychmiastowej korzyści”, bowiem stworzenie jest „darem, którego należy strzec: inni nam je powierzyli, a my jesteśmy odpowiedzialni za jego przekazanie tym, którzy przyjdą po nas”.

Młodzież apeluje także do wszystkich ludzi dobrej woli, aby „stali się promotorami wielkich inicjatyw dialogu na temat środowiska w polityce międzynarodowej”. Celem jest podejmowanie w politykach krajowych i lokalnych „niezwłocznych i skutecznych działań w zakresie ochrony planety”. Potrzebne są w tym celu dobre porozumienia globalne, które „później muszą być respektowane na płaszczyźnie prawnej, politycznej i gospodarczej”.

Dokument przedstawia także wymóg pełnej informacji oraz przejrzystych procesów decyzyjnych odnośnie do działań dotyczących zasobów naturalnych, nauk technicznych i ochrony pracy, aby obywatele mogli „być świadomi tego, co się dzieje, ażeby popierać dobre działania, a walczyć przeciwko interesom grup władzy, które bezmyślnie niszczą źródła życia”.

Mając świadomość, że poszanowanie środowiska i ochrona świata stworzonego zależą od każdego człowieka, młodzież zobowiązuje się do odnowy dialogu na każdym szczeblu. Dostrzega potrzebę dyskusji, która łączyłaby wszystkich, jak naucza encyklika Papieża Franciszka, adresowana do wszystkich mieszkańców ziemi, wyzywanych do: „uświadamiania sobie problemów, 'ażeby dostrzegać nie tylko ich objawy, ale także najgłębsze przyczyny'”. Dlatego młodzi ludzie wyrażają swoją gotowość w szczególności do „pielęgnowania relacji między nauką i religią”, w przekonaniu, że „odpowiednie, różne podejścia do rzeczywistości mogą wejść w intensywną i owocną relację”. Starając się podjąć „nawrócenie ekologiczne jako braterstwo w stosunku do stworzeń” i poszukiwać sposobów „roztropnego rozwoju świata stworzonego”, stawiają sobie za cel również realizowanie ekologii integralnej, „tworząc sieci wspólnotowe, mogące sprzyjać rozwojowi kultury solidarności” przez zwykłe, codzienne gesty, dzięki którym przełamywana byłaby „logika przemocy, wykorzystywania, egoizmu”.

Drogą prowadzącą do tego jest przede wszystkim obranie odmiennego stylu życia, bardziej umiarkowanego i otwartego na zdumienie i zachwyt światem stworzonym”, za przykładem św. Franciszka, „w którego życiu nierozłączna była troska o przyrodę, wielkoduszna prostota w stosunku do najuboższych, zaangażowanie w społeczeństwo i wewnętrzny pokój”. Bez zapominania o uznaniu i ochronie „szczególnej godności istoty ludzkiej, stając się narzędziami pojednania i przezwyciężając frustracje, zniechęcenie i obojętność”.

Młodzi ludzie są mocno przekonani, że w obliczu globalnego niszczenia środowiska (naturalnego) najbardziej potrzebna jest „przemiana serca”. Ażeby naprawdę budować ekologię integralną, która „pozwoli naprawić to wszystko, co zniszczyliśmy” – zapewnia – nie wystarczają rozwiązania o charakterze naukowym, technicznym czy politycznym, ale potrzebne są „mądrość, siła i nadzieja, rodzące się z odnowionej wizji relacji między ludzkością a środowiskiem”. Młodzież uważa ponadto, że troska o świat dotyczy również dziedzictwa historycznego, artystycznego i kultury, i dlatego domaga się „stałej obecności lokalnych działaczy społecznych, z ich własną kulturą”. W związku z tym konieczne jest promowanie pracy jako „drogi odpowiedzialności, zaangażowania na rzecz rozwoju i budowania przyszłości”, i przeciwstawianie się tendencji do narzucania „panującego stylu życia, związanego z modelem produkcyjnym”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 maja 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI