Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kościół synodalny

· W pięćdziesiątą rocznicę zgromadzenia, które reprezentuje światowy episkopat Papież przypomina jego ścisłą więź z Soborem i podkreśla, że fakt, iż Synod działa «cum Petro et sub Petro» nie jest ograniczeniem wolności, lecz gwarancją jedności ·

«Kościół i Synod są synonimami». Przypominając to wyrażenie św. Jana Chryzostoma, Papież przedstawił synodalność «jako konstytutywny wymiar Kościoła» i zachęcił , by odczytywać i pojmować w tym świetle «samą posługę hierarchiczną». W przemówieniu wygłoszonym w sobotę 17 października, podczas uroczystości upamiętniającej pięćdziesiątą rocznicę Synodu Biskupów Franciszek nazwał instytucję ustanowioną przez Pawła VI «jednym z najcenniejszych dziedzictw ostatniego zgromadzenia soborowego». I mówił o niej jako o punkcie zbieżności owego «dynamizmu słuchania», który wychodząc od ludu Bożego, przechodzi przez pasterzy i znajduje swój punkt kulminacyjny w Biskupie Rzymu, który – jak podkreślił – wezwany jest do tego, by się wypowiedział jako «pasterz i nauczyciel wszystkich chrześcijan»: a zatem «nie wychodząc od swoich osobistych przekonań, lecz jako najwyższy świadek fides totius Ecclesiae», czyli «gwarant posłuszeństwa i zgodności Kościoła z wolą Boga, Ewangelią Chrystusa i i tradycją Kościoła».

«Fakt, że Synod działa zawsze cum Petro et sub Petro – a więc nie tylko cum Petro, ale i sub Petro – nie jest ograniczeniem wolności, lecz gwarancją jedności», powiedział Franciszek, przytaczając słowa Lumen gentium, że «Biskup Rzymski, jako następca Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych ». Do tego odwołuje się koncepcja gerarchica communio, którą posługiwał się Sobór Watykański II: «Biskupi są złączeni z Biskupem Rzymu więzią komunii biskupiej (cum Petro), a jednocześnie są mu hierarchicznie podporządkowani jako głowie kolegium (sub Petro)».

Jeśli więc Kościół «nie jest niczym innym niż ‘wspólnym wędrowaniem’ owczarni Bożej po ścieżkach historii naprzeciw Chrystusowi Panu», staje się zrozumiałe, że w jego łonie nikt nie może być «wywyższony ponad innych». Przeciwnie – stwierdził Franciszek - «w Kościele konieczne jest, by ktoś ‘się uniżył’, by służyć braciom w drodze».

Papież posłużył się obrazem «odwróconej piramidy», gdzie «wierzchołek znajduje się pod podstawą», by podkreślić, że właśnie w służbie ludowi Bożemu «każdy biskup staje się, dla części stada jemu powierzonej, vicarius Christi, zastępcą tego Jezusa, który podczas ostatniej wieczerzy pochylił się, by umyć nogi apostołom». I «w tego typu horyzoncie – dodał – następca Piotra nie jest nikim innym, jak tylko servus servo rum Dei».

Wynika z tego, że «dla uczniów Jezusa, wczoraj, dziś i zawsze, jedyną władzą jest władza służenia, jedyną mocą, jest moc krzyża». W tej perspektywie Franciszek rozważył również ekumeniczne aspekty synodalności Kościoła w sprawowaniu prymatu Piotra. «Papież – powiedział w związku z tym – nie jest sam, ponad Kościołem; lecz w nim, jako ochrzczony wśród ochrzczonych, i w kolegium biskupów jako biskup wśród biskupów, powołany jednocześnie, jako następca apostoła Piotra, do kierowania Kościołem Rzymu, który przewodniczy w miłości wszystkim Kościołom».

Przemówienie Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

27 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI